Obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Dla kogo:

  • Organizacje, które prowadzą ewidencję członków
  • Organizacje społeczne, administracyjne, religijne, np.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, spółdzielnie

Funkcjonalność:

Ewidencja członków

  • rejestracja danych członków w podziale na:rejestracja danych kandydatów na członków,
    • członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
    • członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,
  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
  • nadawanie statusów członkom i kandydatom:
    • oczekujący na przyjęcie,
    • przyjęcie w poczet członków,
    • skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

  • definiowanie zasad naliczania składek,
  • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,
  • okresowe naliczanie składek,
  • rejestracja wpłacanych składek,
  • kontrola nad stanem opłacenia składek,
  • ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,
  • umarzanie składek.

Benefity:

  • kompleksowa ewidencja członków i wpłacanych składek,
  • automatyzacja procesu naliczania i kontroli wpływu składek członkowskich,
  • pełna informacja o aktualnej liczbie członków i ich wpłatach,
  • mniejsza pracochłonność związana z uzyskaniem danych analitycznych,
  • zarządzanie należnosciami z tytułu składek.
Początek strony