Nowa wersja enova365 z numerem 2306.1.5

W dniu 18.08.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2306.1.5.

W  wersji publikujemy funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach. Wersja jest skierowana przede wszystkim do klientów posiadających moduł Kadry Płace oraz Handel. Ponadto wprowadzone zostały modyfikacje w module Flota.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.1.5:

W module Kadry Płace:

Właściciele Zmodyfikowaliśmy wyliczanie od lipca 2023 minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla płatników na Małym ZUS Plus.
Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźniki w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia obowiązujące od 01.09.2023 r.
Deklaracje ZUS Zaktualizowaliśmy kody tytułów ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 03.07.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 05.08.2023 r.
PFRON W związku z odwołaniem od 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od 06.08.2023 r. obowiązują nowe przepisy, w związku z czym dla orzeczeń wydanych przez PFRON dodaliśmy w kartotece pracownika w zakładkach Kadry/Dane ubezpieczeniowe oraz Kadry/Informacje PFRON nowe pole „Przedłużony okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu epidemii”.
Limity nieobecności Zmodyfikowaliśmy naliczanie limitu „Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, również dla wymiaru etatu innego niż 1/2.
Pakiet mobilności kierowcy Dostosowaliśmy działanie programu do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
W module Pulpity HR:
e-wnioski Dodaliśmy nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: „e-wniosek wycofanie zlecenia pracy zdalnej”.
W module Handel:

 

KSeF Rozbudowaliśmy zakres ustawień filtra 'Kategoria’ dla plików zaimportowanych z KSeF. Na liście dokumentów KSeF/Pobrane dodano przycisk 'Pokaż dokument’, który otwiera formularz utworzonego dokumentu handlowego albo ewidencji. W rozwiązaniu dla KSeF w funkcji 'Zapytaj o dostępne faktury’ dodaliśmy ograniczenie zapytania do daty bieżącej. Ponadto dodaliśmy wizualizację pliku KSeF w oparciu o dostarczony przez Ministerstwo Finansów wzorzec. Wizualizacja dostępna jest po otwarciu formularza pliku KSeF na liście KSeF/Pobrane.
WMS Konektor Dodaliśmy nową sekcję Definicja w komunikatach integratora używanych do wymiany z systemem WMS. Sekcja zawiera nazwę komunikatu i datę ostatniej zmiany.
W module Flota:

 

Flota Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może np. skojarzyć z pojazdem niezbędne elementy jego wyposażenia.

2023-08-18