enova365 Szkolenia

Usprawnij i zautomatyzuj proces obsługi i planowania szkoleń i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu
Moduł enova365 Szkolenia jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zapewnia kompleksową obsługę szkoleń, automatyzację procesu planowania i ewidencji szkoleń. Jest narzędziem umożliwiającym pełną kontrolę przebiegu szkoleń, ewentualnych kolizji dostępności sal oraz prowadzących oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe.

Funkcjonalność modułu enova365 Szkolenia:
Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

obsługa kartoteki szkoleń,
obsługa kartoteki wykładowców:
– tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło),
– prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,
obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).
Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),
e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.
Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności oraz
z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.
Rozliczanie grup szkoleniowych:

fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),
końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,
kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza
z płatnikiem),
windykacja należności z tytułu szkoleń.
Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

lista obecności uczestników na zajęciach,
zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne),
protokoły z przeprowadzonych egzaminów,
wydruk zajętości sal za wybrany okres,
wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,
możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),
obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.